Waterkwaliteit

Goede waterkwaliteit is belangrijk, voor alles en iedereen in de haven. Je denkt daarbij in de eerste plaats aan de planten en dieren in en rond de Schelde. Maar ook bedrijven die het water gebruiken hebben baat bij goede waterkwaliteit: schepen varen er, bedrijven gebruiken het voor koelwater, bij tankopslag is het nodig voor druktesten, ... Het Havenbedrijf onderzoekt daarom maandelijks het water in de haven.

De waterkwaliteit van het havengebied is redelijk goed. 

  • Er zit meer zuurstof in het water in de dokken, hoewel het chemisch zuurstofverbruik soms wel de waterkwaliteitsnorm overschrijdt;
  • De zoutwaarde van het water voldoet ook aan de norm, maar stijgt wel licht, door langere drogere periodes;
  • Een groot deel van de nutriënten, zoals stikstof en fosfaten, wordt aangevoerd via bovenstroomse waterlopen. Al is dat nog niet voldoende. Het gaat nog niet goed met de (met het blote oog waarneembare) ongewervelde dieren in het water. Diverse inspanningen hebben er al wel voor gezorgd dat de ecologische en chemische toestand van het water en de bodem is verbeterd.

Ecologische toestand

Verschillende inspanningen om de ecologische infrastructuur in de dokken te verbeteren, werpen hun vruchten af. Zo werden in de vispaaiplaats aan het Kanaaldok 18 vissoorten aangetroffen,waaronder baars, blankvoorn, rietvoorn, kolblei, kleine koornaarvis, zeebaars en zelfs de invasieve zwartbekgrondel. We maakten ook schuilplaatsen in het water en in de dokwanden waar waterdieren en vissen kunnen schuilen. 

Chemische toestand

De meeste stoffen die staan opgesomd in de Europese Kaderrichtlijn Water overschrijden de norm niet, tonen wateranalyses aan. Tot 2015 was het aantal stoffen dat de norm overschreed beperkt. Sinds 2016 zijn de waterkwaliteitsnormen verstrengd en zien we een overschrijding van enkele. We zoeken voortdurend uit hoe dat komt.

Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat het probleem van de polyaromatische koolwaterstoffen wordt veroorzaakt door atmosferische depositie. Onze focus ligt op de vermindering van stoffen waarvan de emissiebron zich binnen de haven bevindt.

Waterbodem 

Ook de waterbodem wordt getest. De jongste jaren daalt het aantal contaminaties, wantbaggerwerkzaamheden en oliecalamiteiten worden anders aangepakt. Maar op sommige locaties moet aan de waterbodemkwaliteit nog gewerkt worden. Bedrijven kunnen actief meehelpen om de water- en waterbodemkwaliteit te verbeteren door:

Opruimactie Galgeschoor kick-off voor port cleanup

De opruimactie van het Galgeschoor in de Port of Antwerp is dé kick-off van de Port clean-up actie.