Missie, visie, strategie voor een duurzaam havenbeleid

Alle actoren in de Antwerpse haven willen samen duurzame toegevoegde waarde creëren en verzoenen hierbij economische, maatschappelijke en ecologische belangen. Een voortrekkersrol inzake duurzaamheid wordt geambieerd: de haven van Antwerpen moet de meest duurzame in de zone Hamburg–Le Havre zijn. De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties dienen als leidraad in het verantwoord ondernemen, met oog voor planet, people, prosperity, partnership en peace.

Planet

Zorg voor het milieu is geen potentiële hinderpaal voor economische expansie, maar een competitief voordeel. We willen op een pro-actieve, verantwoordelijke en krititische manier omgaan met de milieu-uitdagingen, zonder milieuproblemen af te wentelen op andere delen van de samenleving. Basisprincipes van deze visie zijn:

  • We respecteren de lokale, nationale en internationale milieuwetgeving, zonder de concurrentie met de naburige Europese havens te verstoren;
  • We kiezen voor de best beschikbare technieken;
  • We kiezen ervoor om kosten door te rekenen aan wie vervuilt;
  • We kiezen voor maximale efficiëntie in de kosten die we maken voor milieu-inspanningen.

Bijvoorbeeld in logistiek is deze zorg voor onze ‘planet’ terug te vinden:

  • De geografische ligging van Antwerpen is interessant voor nieuwe mobiliteitskeuzes. De grootste (container)zeeschepen kunnen 80 km landinwaarts varen tot in het hart van de meest geïndustrialiseerde regio. Dat beperkt transportkosten en de gerelateerde milieueffecten;
  • De bundeling van goederenstromen maakt transport via binnenvaart of spoorwegen interessant;
  • Technologie van wagenparken verbetert voortdurend. Vrachtwagens kunnen we efficiënter maken door slimmer te laden en ervoor te zorgen dat ze zo weinig mogelijk leeg rondrijden.

People

Een duurzame relatie met de werknemers, aandacht voor hun veiligheid en een doorgedreven promotie van havenjobs door bedrijven met een sterke employer brand moeten de arbeidscontinuïteit verzekeren. Zo kan de productiviteit hoog blijven, dankzij de juiste mensen op de juiste plaats.

Prosperity

De omstandigheden waarin havenactiviteiten zich afspelen zijn immers ‘VUCA’: ‘volatile, uncertain, complex en ambiguous’. Demografische, geopolitieke, technologische, industriële, energetische, sociologische en economische veranderingen volgen elkaar snel op en versterken elkaar. Mechanisatie van handenarbeid en automatisatie zetten bijvoorbeeld de bestaande toegevoegde waarde onder druk. Om bijkomende toegevoegde waarde te creëren versterken we de linken tussen industrie, logistiek en overslag en zorgen we voor meer (gediversifieerde) goederenstromen, efficiënte ketens vanuit synergie en stabiele tewerkstelling.

De Antwerpse haven kan ook verderbouwen op bestaande zekerheden: performante geografische ligging, een unieke cluster met uitgebreide trimodale ontsluitingsmogelijkheden voor het achterlandvervoer, voldoende grootte en schaal, de combinatie met de kracht van kennis- en onderzoeksinstellingen in de regio, een gerenommeerde can-do mentaliteit, een brede waaier van talenten …

Duurzaamheid betekent dus in dit economische opzicht de opbouw van een crisisbestendig weefsel, wat investeren in de haven aantrekkelijk maakt. Naar de toekomst toe moet het havenplatform nog aantrekkelijker worden voor investeerders, jong talent en onderzoekers vanuit de hele wereld.

Partnership

Het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever en VOKA zijn de stuwende kracht achter het tweejaarlijkse duurzaamheidsverslag en de Sustainability Award van de Antwerpse havengemeenschap. Deze initiatieven zijn het resultaat van intensieve samenwerking met een groep stakeholders die sterke maatschappelijke, sociale en economische banden hebben met de haven van Antwerpen. Zo worden alle inspanningen voor een duurzame haven in kaart gebracht en streven we naar een draagvlak bij de verschillende stakeholders en de ruimere bevolking. De voorbije jaren hebben we geregeld overlegd met alle partners waardoor een sterker gemeenschapsgevoel ontwikkelde.

Peace

De haven van Antwerpen hecht een groot belang aan transparantie en dialoog met alle stakeholders. Dat is de basis van een duurzame transitie. In het 'Stakeholdersoverleg Haven, Industrie en Logistiek' (STHIL) zetelen vertegenwoordigers van zowel belangenverenigingen uit de private havengemeenschap als vertegenwoordigers van individuele havenbedrijven uit de drie grote sectoren overslag, industrie en logistiek. De leden van de raad van bestuur hebben een permanente uitnodiging om dit overleg bij te wonen. Diverse havenbrede thema's worden er besproken en kunnen leiden tot een formeel advies aan de raad van bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen. Naast de stakeholderdialoog in het kader van het duurzaamheidsverslag zijn er diverse andere stakeholderfora of burenraden die de mogelijkheid tot dialoog en participatie bieden.

Het Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling wil het bewustzijn rond de ambitieuze ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties doen groeien. 

 

Sustainable Development Goals Haven Van Antwerpen

Port of Antwerp Sustainability Award 2021

Het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka reiken voor de derde keer de Port of Antwerp Sustainability Award uit! Wel 15 projecten uit de Antwerpse haven stelden zich kandidaat om kans te maken op deze Award. Je ontdekt de winnaar van de Port of Antwerp Sustainability Award 2021 op 21 juni.